ZASPA VVITA

Area: 85 000 m² | Investor: Spravia (previously BUDIMEX Nieruchomości)

Project: phase I 2016 - 2019, phase II 2022 - 2024

1st prize in an investor competition
cooperation: WOLSKI Architekci

ZABUDOWA PASA STARTOWEGO W GDAŃSKU
ZABUDOWA PASA STARTOWEGO W GDAŃSKU - ETAP II
2_V3
3_V3